Truthia Search Engine: Please enable Javascript.
Inloggen

Informatie
Registreren
LinksInformatie

Geestelijke gaven zijn bepaalde bekwaamheden die God door Zijn Heilige Geest schenkt aan iedere gelovige voor de opbouw van de gemeente. Geestelijke gaven worden ook wel aangeduid als 'genadegaven' of 'gaven van de Geest'.

In het Grieks van het Nieuwe Testament worden er verschillende woorden voor gebruikt. Het bekendst is het woord charisma (enkelvoud) of charismata (meervoud). Het wordt vertaald met 'gave' of 'gaven' en omdat het woord in het Grieks verwant is met het woord 'genade' spreekt men wel van 'genadegaven'.

In het wereldse taalgebruik wordt soms gesproken over sprekers of leiders met charisma. Dan bedoelt men dat zij een bepaalde uitstraling en aantrekkingskracht hebben. Het woord is ontleend aan het christelijk spraakgebruik, maar heeft een andere inhoud gekregen.

Geestelijke gaven worden door God geschonken. Preciezer gezegd: door God, de Heilige Geest. De Heilige Geest is God-in-actie, God die aan het werk is in ons leven. Hij schenkt ons die gaven. Zomaar. Uit pure gulheid. Als je bepaalde gaven ontvangen hebt, hoeft dat dus nog helemaal niet te betekenen dat je een bijzonder geestelijk of toegewijd christen bent. Je kunt de geestelijke gaven op geen enkele manier verdienen, ze zijn absoluut gratis. En God deelt ze uit overeenkomstig zijn genade en zijn bedoeling met ieders leven.

Waarom heeft de een deze gave en de ander die? Dat is Gods zaak. Dat is zijn vrijheid. Hij deelt gaven uit aan wie Hij wil (1 Corinthiërs 12:11). Er zijn geen christenen zonder een geestelijke gave. Ieder lid van het lichaam van Christus heeft er minstens n ontvangen. Als iemand zijn eigen gaven nog niet kent, betekent dat niet dat hij geen gaven heeft maar dat hij ze nog niet heeft ontdekt. Daarbij worden geestelijke gaven niet geschonken om persoonlijk van te genieten, maar om er anderen mee te zegenen. Ze worden gegeven tot welzijn van allen want ze zijn bestemd voor het lichaam van Christus.

Als je je dus afzijdig houdt van de gemeenschap van de gelovigen, kunnen anderen niet door jouw gaven gezegend worden. Dan kun je je gaven niet gebruiken zoals God ze bedoeld heeft, want ze zijn bestemd voor de opbouw van de gemeente (Efeziërs 4:12). Ik kan het ook anders zeggen: geestelijke gaven zijn ervoor bedoeld om een bijdrage te leveren aan datgene waartoe de gemeente in zijn geheel geroepen is.

Denk daarbij aan woorden als: aanbidden, vieren, liefhebben, omzien naar elkaar, onderwijzen, verkondigen, evangeliseren, dienen. Natuurlijk kun je niet op elk terrein van de gemeenteopbouw actief zijn. Je geestelijke gave bepaalt wat jouw belangrijkste bijdrage aan het geheel mag zijn.

De Bijbel kent geen complete lijst waarin alle geestelijke gaven die er maar zijn vermeld staan. Zo'n lijst zou ook niet mogelijk zijn, want er bestaat geen afgebakend getal van geestelijke gaven. De Heilige Geest is vrij om in een bepaalde tijd weer nieuwe gaven met het oog op de nood van die tijd te schenken. Zo was de gave van Simson zijn bijzondere lichaamskracht, gegeven omdat de grootste bedreiging voor Gods volk in die tijd kwam van de kant van de Filistijnen.

Dat Simson zijn gave misbruikte en een onheilig leven leidde, doet daar niets aan af. God had zijn gave bedoeld om met het oog op de nood van zijn tijd Israël te kunnen vrijwaren van Filistijnse overheersing. Persoonlijk denk ik dat de gaven van gebedspastoraat en innerlijke genezing samenhangen met de nood van deze tijd waarin zoveel mensen zijn met een geschonden ziel.

Hoewel het dus niet mogelijk is een complete lijst met alle geestelijke gaven weer te geven, vinden we er in de Bijbel een heleboel genoemd die nog steeds voorkomen en van belang zijn. In Romeinen 12:1-8 worden genoemd: profetie, dienen, leren (onderwijs geven), bemoedigen (zielszorg), geven, leiding geven en barmhartigheid.

In 1 Corinthiërs 12 vinden we: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen, apostelschap, leren (onderwijs geven), helpen, besturen (organiseren). Efezirs 4 noemt: apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leren (onderwijs geven).

Daarnaast vinden we in de Bijbel gaven als: ongehuwd zijn (1 Corinthiërs 7:7), vrijwillige armoede en martelaarschap (1 Corinthiërs 13:1-3), gastvrijheid (1 Petrus 4:9), zendeling (Galaten 1:15 en 16), artistieke creativiteit (Exodus 31:3) en muziek (1 Kronieken 16:41).

Gaven en Talenten
Dikwijls wordt gevraagd wat nu het verschil is tussen geestelijke gaven en de natuurlijke talenten die alle mensen hebben. Natuurlijke talenten zijn bekwaamheden die de goede Schepper in zijn algemene genade aan alle mensen schenkt bij hun geboorte met het oog op het leven in de samenleving. Geestelijke gaven zijn bekwaamheden die God de Heilige Geest, als de Vernieuwer van ons leven, aan alle christenen schenkt bij hun wedergeboorte met het oog op de opbouw van de gemeente.

Genadegaven vallen niet samen met natuurlijke talenten, maar hangen er vaak wel mee samen. De Heilige Geest kan onze natuurlijke talenten in dienst nemen, heiligen en boven zichzelf uit laten reiken. Zo kan Hij onze natuurlijke vermogens transformeren tot geestelijke gaven.

Hoe leer je je gaven kennen?
Vaak merken anderen in de gemeente je gaven eerder op dan jezelf. Dan gaan ze je vragen om juist die dingen die bij je gaven horen, vaker te doen. Soms zullen ze het zelfs tegen je zeggen: "Ik ervaar dat God jou die of die gave heeft gegeven." Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zulke dingen tegen elkaar zeggen. Het is een bevestiging en kan je helpen om meer helderheid over je gaven te krijgen.

Soms zul je het zelf ontdekken doordat het je opvalt dat bepaalde dingen je goed afgaan, dat je er vreugde in vindt en dat God je zo gebruikt. Soms ontdek je het door te experimenteren. Door allerlei dingen aan te pakken en te zien hoe het gaat. Dan zal ook wel eens blijken dat je bepaalde gaven absoluut niet hebt. Wees er blij om, want op dat terrein zal je voornaamste roeping dan ongetwijfeld niet liggen!

Er zijn dus vele manieren waarop je je geestelijke gaven kunt ontdekken en ontwikkelen. Het is daarbij wel heel erg belangrijk dat je dat doet in de juiste houding. Het heeft natuurlijk alleen maar zin om je met de geestelijke gaven bezig te houden als je leeft met God en dagelijks bidt om vervuld te mogen zijn met de Heilige Geest. Bovendien is het van wezenlijk belang dat je de gaven waar je om bidt, of die je hoopt te ontdekken of te ontwikkelen, echt wilt gebruiken om te dienen. Zonder de liefde ben je niets.

Leestips

  • Efeziërs 4:12
  • 1 Corinthiërs 12:7-11
  • Romeinen 12:1-8

Tot slot
Heel veel succes en zegen bij het maken van deze gaventest!


Copyright Paul Olthof © 2005 - 2018 | Alle rechten voorbehouden